ประวัติความเป็นมา

           ด้วยความเชื่อว่า สมุนไพรไทย มีคุณค่าต่อการป้องกันและรักษาโรคต่างๆได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งหน่วยวิจัยสมุนไพรขึ้น เพื่อค้นคว้า วิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านยาสมุนไพรในภาคใต้

           นับจากวันนั้น ถึงวันนี้ กว่า 10 ปี ที่หน่วยวิจัยสมุนไพร ได้เติบโต ก้าวสู่การเป็น “ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม” ที่มุ่งบูรณาการความรู้ ความสามารถของเหล่านักวิจัยจากหลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองต่อภารกิจการวิจัยในสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเรา

           ทั้งการสร้างงานวิจัยด้านการพัฒนายาสมุนไพรโดยใช้ความรู้ทางด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำวิจัยให้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบนานาชาติ ส่งเสริมการผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ เชื่อมโยงความร่วมมือในการทำงานร่วมกับเครือข่ายวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนายาสมุนไพรให้กับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจฐานชีวภาพ Bio Based Economy ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

วัตถุประสงค์

  1. สร้างงานวิจัยด้านการพัฒนายาจากสมุนไพรโดยใช้ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ นาโนเทคโนโลยี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำวิจัยให้กับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาแบบนานาชาติ
  3. ผลิตนักวิจัยใหม่ ทางด้านการพัฒนายาจากสมุนไพร
  4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน และต่างประเทศ
  5. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนายาจากสมุนไพรให้กับประเทศ
  6. ส่งเสริมการพึ่งตนเองและพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาชาติ