รายชื่อบุคลากร

 

ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่

นางสาวอัจฉรา แก้วจุรัตน์
ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม
ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวศิริญญา แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป