ภาพบรรยายการบรรยายโดยนักวิจัยจากต่างประเทศ

ภาพบรรยายการบรรยายโดยนักวิจัยจากต่างประเทศ ในหัวข้อ “Polysaccharide-based hydrogels: from structural study to applications”
โดย Assoc.Prof.Dr.Ali Assifaoui, U. of Burgundy, France ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 ณ ห้อง ภ.1107  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์