ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เนื่องในโอกาศได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

Baner Reward 1 

รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ ได้รับการเสนอให้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  ในฐานนะผู้ทรงคุณวุฒิในการศิลปวิทยา 
สาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565     
เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

S 5636134

S 5636136