ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (ปรับปรุง)

ตามที่ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง พื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและ
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และได้
การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า  นางสาวลลินดา  สลำเหม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก นั้น


ในการนี้ นางสาวลลินดา  สลำเหม สละสิทธิ์ จึงขอประกาศผลผู้มีคะแนนในลำดับถัดไปเป็นผู้การคัดเลือกแทน คือ นางสาวจอมใจ    พลด้วง ขอให้มารายงานตัว
ณ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์  ภายในวันที่ 18 เมษายน  2565  หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0-7428-8977