ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล ที่บทความได้รับการตีพิมพ์

Feb 21