เลขคำขออนุสิทธิบัตร: 2103001063

2103001063 1

 

เลขคำขออนุสิทธิบัตร: 2103001063
วันรับคำขอ: 9 เมษายน 2564
เรื่อง สูตรตำรับอิมัลเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดแอลฟา-แมงโกสตินและลอร์โซนเมทิลอีเทอร์
โดย รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์