เลขคำขออนุสิทธิบัตร: 2103001064

2103001064

เลขคำขออนุสิทธิบัตร: 2103001064
วันรับคำขอ: 9 เมษายน 2564
เรื่อง สูตรตำรับสเปรย์ก่อฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารสกัดแอลฟา-แมงโกสตินและลอร์โซนเมทิลอีเทอร์
โดย รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์