ภาพบรรยายการจัดการบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยรับเชิญ

LINE ALBUM งานบรรยาย19 7 66 ๒๓๐๗๒๐ 5

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Evidence Synthesis in Herbal Medicine and Health Sciences” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ จาก Department of Pharmacotherapy, the University of Utah College of Pharmacy และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ราตรี สว่างจิตร หัวหน้าหน่วยวิจัย Clinical Trials and Evidence-Based Syntheses (CTEBs RU) ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ร่วมต้อนรับ และคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง ภ 1102 อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาครินทร์ รวมถึงเข้ารับฟังผ่านทางช่องทางออนไลน์

โดยในช่วงบ่ายได้มีการหารืองานวิจัยร่วมกันระหว่างรองศาสตราจารย์ ดร.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ราตรี สว่างจิตร กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสิทธิ์ หิรัญสาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร เจริญพูล นักวิชา สหเวชศาสตร์

 LINE ALBUM งานบรรยาย19 7 66 ๒๓๐๗๒๐ 9

LINE ALBUM งานบรรยาย19 7 66 ๒๓๐๗๒๐ 3

LINE ALBUM งานบรรยาย19 7 66 ๒๓๐๗๒๐ 5

 LINE ALBUM งานบรรยาย19 7 66 ๒๓๐๗๒๐ 13

LINE ALBUM งานบรรยาย19 7 66 ๒๓๐๗๒๐ 11