การบรรยาย หัวข้อ In vitro Anti-Diabetes evaluation of Thai medicinal plants

การบรรยายโดยนักวิจัยหลักของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรฯ
หัวข้อ In vitro Anti-Diabetes evaluation of Thai medicinal plants
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ในวันที่21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -14.00 น.
ห้อง ภ5502 คณะเภสัชศาสตร์
เอกสารประกอบการบรรยาย
 307083
 
307082
 
307084