ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เนื่องในโอกาสได้รับ 2 รางวัลจากมหาวิทยาลัย

รางวัล