ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ตามที่ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง พื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและ
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า  นางสาวลลินดา  สลำเหม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัว
ณ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดนี้
แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.0-7428-8977