ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานเงินรายได้

ตามที่ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย  จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และศูนย์วิจัยฯฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ดังนี้

001      นางสาวสบีฮาห์    พิพัฒน์คงคา

002      นางสาวนาฎยา    แหละหมัด

003      นางสาวจอมใจ    พลด้วง

004      นางสาวลลินดา    สลำเหม

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

  • วันที่ 17 มีนาคม 2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

เวลา 13.30 – 16.30 น.      สอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 22 มีนาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565