ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

banner2

ด้วยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยี
ชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.รายละเอียดกำหนดการสอบคัดเลือก

1.1 วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565      เปิดรับสมัคร

1.2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

 2.คุณสมบัติผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผ่านการทำวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช 
การพัฒนายาสมุนไพร หรือการควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพรจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

4) ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

 3.วุฒิ อัตราเงินเดือน

- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อัตราเงินเดือน  15,000  บาท

 4.สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรฯ  ตึก 5 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวัน และเวลาราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://www.psu.ac.th/admin/assets/images/news/114_doc2.pdf
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ (074) 288977หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ

7) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

8) มีใบรับรองการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

6.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Description)

1) ปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช และวิเคราะห์หาปริมาณสาระสำคัญโดยใช้เครื่อง HPLC

2) ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น HPLC  เครื่องระเหยสุญญากาศ เป็นต้น

3) ดูแลการเบิกจ่าย วัสดุห้องปฏิบัติการ

4) ดูแลงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Safety Lab)

7.การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือก :  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือก จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนน
รวมสูงสุดตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สอบได้