ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยหลักของศูนย์วิจัยยาสมุนไพรฯ เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตรจารย์"

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี นักวิจัยหลักของศูนย์วิจัยฯ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศตำแหน่ง อ.ฤดีกร resize1