ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ ที่บทความได้รับการตีพิมพ์

Banner2