CDD2020

CDD2020
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา Faculty of Pharmacy, University of Ahmad Dahlan บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
และ บริษัทอ้วยอันโอสถ จำกัด ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 6
((The 6th Current Drug Development 2020) CDD2020) เรื่อง “Natural Medicine” ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2563
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
การนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพแก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย
และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในวงการวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

บรรยากาศในงานเพิ่มเติม https://www.facebook.com/316297581746315/posts/4496053960437302/