ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยหลักของศูนย์วิจัยยาสมุนไพรฯ เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตรจารย์"

ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์ และ
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลักของศูนย์วิจัยยาสมุนไพรฯ
เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตรจารย์" สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
ADS 18 1 2021 2 E
ADS 18 1 2021 1 E